Hotărârea nr. 94/2001

HOTARAREA NR. 94 privind însuşirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcătui domeniul public al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 118/2001 si HCL NR. 125/2019)
01h94

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 94

privind ĂŽnsuÂşirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcĂŁtui domeniul public al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001

Analizând referatul nr.53779/2001 prin care se propune Însuºirea inventarului bunurilor propuse pentru a alcãtui domeniul public al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu dispoziþiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, ale pct. 10 din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcãtuiesc domeniul public al comunelor, oraºelor, municipiilor ºi judeþelor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "f " ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se Însuºeºte inventarul bunurilor propuse pentru a alcãtui domeniul public al Municipiului Sibiu, cuprins În anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Se revocã Hotãrârea nr. 133/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, având acelaºi obiect de reglementare

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola