Hotărârea nr. 93/2001

HOTARAREA NR. 93 privind aprobarea documentației PUD -Sediu OMNIASIG Sibiu - Împrejmuire și concesionare teren
01h93

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 93

privind aprobarea documentaþiei "PUD -Sediu OMNIASIG Sibiu - Împrejmuire " ºi concesionare teren

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr. 45203/20.04.2001 prin care Direcþia Patrimoniu-urbanism propune aprobarea documentaþiei "PUD - Sediu OMNIASIG - Sibiu - Împrejmuire", proiect nr. 33015/2001 întocmit de S.C.Proiect S.A. Sibiu, precum ºi concesionarea terenului identificat prin C.F. 5185 S ibiu , nr. top. 3691/30/1/1/1/11/1,

Vãzând avizele Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.12 lit. b din Legea nr. 50/1991, republicatã În temeiul art. 38 alin. (2 ) lit. " k ", "f "ºi "g" precum ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã documentaþia "PUD - Sediu OMNIASIG Sibiu - Împrejmuire, proiect nr. 33015/2001 întocmit de S.C. Proiect S.A. Sibiu.

Art.2. Se concesioneazã fãrã licitaÞie publicã, În favoarea S.C. OMNIASIG Bucureºti - Sucursala Sibiu, terenul În suprafaÞã de 93 mp, identificat prin C.F. 5185 Sibiu, nr. top 3691/30/1/1/1/11/1, În vederea extinderii construcÞiilor existente.

Art.3. Durata concesiunii este de 49 ani.

Art.4. PreÞul de concesionare este de 778.885 lei/mp, valabil la data de 30.04.2001, preÞ care se va indexa cu indicele de inflaÞie prevãzut În Buletinul Statistic de PreÞuri, pânã la data Încheierii contractului de concesiune.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola