Hotărârea nr. 92/2001

HOTARAREA NR. 92 privind aprobarea documentației PUD - Extindere clinică oftalmologică str. Matei Millo şi concesionare teren (Art. 2 modificat de HCL NR. 381/2015)
01h92

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 92

privind aprobarea documentaĂžiei "PUD -Extindere clinicĂŁ oftalmologicĂŁ str. Matei Millo Âşi concesionare teren

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001

Analizând referatul nr. 50918/09.05.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanismpropune aprobarea documentaÞiei " PUD- Extindere clinicã oftalmologicã str. Matei Millo" , conform proiect nr. 2/2001, Întocmit de arh. Ene Ioan, precum ºi concesionarea terenului identificat prin C.F. Sibiu nr. 8484 ºi nr. top 4052/20/10/1,

Vãzând avizele Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu dispoziþiile art. 12 lit. b din Legea nr. 50/1991, republicatã ºi ale art. 1 alin.2 din Legea nr. 219/1998

În temeiul art. 38 alin. (2) lit. "k", "f", ºi "g", art. 129 precum ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art . 1 . Se aprobĂŁ documentaĂžia de urbanism "PUD - Extindere clinicĂŁ oftalmologicĂŁ - str. Matei Millo", conform proiect nr. 2/2001, ĂŽntocmit de arh. Ene Ioan, cu respectarea condiĂžiilor din avize.

Art. 2 Se concesioneazã fãrã licitaÞie publicã, În favoarea S.C. OPHTA DELY S.R.L., reprezentatã prin Bãlã Radu HoraÞiu ºi Bãlã Adelina Magdalena, terenul În suprafaÞã de 88 mp, situat În str. Matei Millo, identificat prin C.F. Sibiu nr. 8484 ºi nr. top 4052/20/10/1, În vederea extinderii construcÞiilor existente.

Art.3. Durata concesiunii este de 49 ani.

Art.4. PreÞul de concesionare este de 758.404 lei/mp, valabil la data de 31.03.2001, preÞ care se va indexa cu indicele de inflaÞie prevãzut Buletinul Statistic de preÞuri, pânã la data Încheierii contractului de concesiune.

Art.5. Concesionarul are obligaĂžia sĂŁ ĂŽntocmeascĂŁ documentaĂžia privind reglementarea situaĂžiei juridice a terenului concesionat, ĂŽnaintea ĂŽncheierii contractului de concesiune.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola