Hotărârea nr. 91/2001

HOTARAREA NR. 91 privind acordarea în folosință gratuită a unui teren, Asociației Sportive Boua Bikes Club (Modificată de HCL NR. 129/2008)
01h91

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 91

privind acordarea În folosinÞã gratuitã a unui teren, AsociaÞiei Sportive " Boua Bikes Club "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001

Analizând Expunerea de motive a d-lor consilieri municipali Gheorghe Tuluc, Daniel Fântânã, Gheorghe Barbu, Gheorghe Popa, ºi raportul nr. 53275/21.05.2001 Întocmit de DirecÞia Patrimoniu - Urbanism,

Vãzând avizele Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului, Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã ºi Comisiei pentru activitãÞi ºtiinÞifice, ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement,

În conformitate cu dispoziþiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. f , art. 126 ºi 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art . 1 . Se dã În folosinÞã gratuitã , terenul În suprafaÞã de 7200 mp, identificat prin nr. top 5553/2/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1, situat În Pãdurea Dumbrava, AsociaÞiei Sportive " Boua Bikes Club "Sibiu.

Art. 2 Perioada pentru care se acordĂŁ folosinĂža gratuitĂŁ a terenului este de 10 ani.

Art.3. Pe terenul menÞionat la art. 1 se va amenaja Poligonul de circuit " Mountain Club Bike ", conform planului de situaÞie cuprins În anexa 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.4. Terenul va fi folosit numai pentru efectuarea de antrenamente sau pentru desfĂŁÂşurarea unor activitĂŁĂži sau manifestĂŁri sportive Âşi de agrement, fĂŁrĂŁ scop lucrativ.

Art.5. AsociaĂžia SportivĂŁ " Boua Bikes Club " va executa lucrĂŁrile de amenajare a Poligonului de circuit " Mountain Club Bike ", conform legislaĂžiei ĂŽn vigoare.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola