Hotărârea nr. 90/2001

HOTARAREA NR. 90 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiție Amenajare Piața Obor Sibiu
01h90

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 90

privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiĂžie " Amenajare PiaĂža Obor Sibiu "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr. 52765/2001 al DirecÞiei Tehnice prin care se supun spre aprobare indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiÞii " Amenajare PiaÞa Obor Sibiu ",

Având În vedere Hotãrârea nr. 94/1998 a Consiliul Local al Municipiului Sibiu, privind avizarea documentaÞiei " PUD - Amenajare PiaÞa Obor ",

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanþe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului, În conformitate cu dispoziþiile art. 16 alin. 5 din Legea nr.189/1998 privind finanþele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. "c" ºi "m", precum ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art . 1 . Se aprobĂŁ indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiĂžii " Amenajare PiaĂža Obor - Sibiu " dupĂŁ cum urmeazĂŁ :

Valoare : TOTAL          442.301.526 mii lei

din care : C+M               386.098.877 mii lei

Art. 2.Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola