Hotărârea nr. 88/2001

HOTARAREA NR. 88 privind aprobarea documentației PUD - FABRICA WENGLOR SENSORIC ÂŞI LOCUINÞE - str. Căprioarelor
01h88

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 88

privind aprobarea documentaþiei " PUD - FABRICA WENGLOR SENSORIC ªI LOCUINÞE - str. Cãprioarelor "

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr. 51865/2001 prin care Direcþia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentaþiei "PUD Fabricã WENGLOR SENSORIC ªI LOCUINÞE - str. Cãprioarelor ", conform proiect nr. 156 /2001 întocmit de SC HUBERTUS SRL,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu dispoziþiile art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicatã, ale art. 16 alin.5 din Legea nr. 189/1999, ale art. 2 ºi 36 din H.G. nr. 525/1996, precum ºi ale Ordinului nr. 91/1991 al MLPAT,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2 ) lit. " k ", art. 129 ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art . 1 . Se aprobã documentaþia de urbanism " PUD - FABRICA WENGLOR SENSORIC ªI LOCUINÞE - str. Cãprioarelor ", conform proiect nr. 156/2001 întocmit de SC HUBERTUS SRL , cu respectarea urmãtoarelor condiþii :

a) - realizarea tuturor condiĂžiilor impuse ĂŽn avize
b) - acceptul notarial al coproprietarilor de terenuri pentru cedarea cotelor pãrÞi de suprafeÞe, În vederea realizãrii drumului de exploatare de lângã pârâu, al drumului de legãturã precum ºi lãrgirea drumului spre Calea ªurii Mari.
c) - reglementarea juridicĂŁ a terenurilor ĂŽn scopul creĂŁrii drumurilor publice de acces Âşi exploatare.

Art. 2.Nerealizarea condiĂžiilor menĂžionate la art.1 atrage imposibilitatea realizĂŁrii planului urbanistic de detaliu aprobat.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola