Hotărârea nr. 87/2001

HOTARAREA NR. 87 privind însușirea rapoartelor de expertiză tehnică -judiciară
01h87

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 87

privind ĂŽnsuÂşirea rapoartelor de expertizĂŁ tehnicĂŁ - judiciarĂŁ

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001

Analizând referatul nr. 51597/15.05.2001 al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu dispoziþiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 ºi 123 alin.2 precum ºi ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art . 1 . Se Însuºesc rapoartele de expertizã tehnicã - judiciarã, cuprinse În anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anxa nr. 1

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 Âşi 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 Âşi art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, ĂŽnsuÂşite de cĂŁtre Consiliul Local

Nr crt

Nr. dosar instanÞã

Coproprietari

Cote %

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaĂžie -mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAÞII

  1.

7751/ 1999

Statul Român

Vandra Adriana

Beu Vasile Âşi Maria Liliana

5/10

4/10


1/10

str. Felinarului, nr. 14 - - -

126 gradina

324 casa curte

Se Însuºeºte raportul de expertizã În varianta nr. 2 Întrucât cota de proprietate a statului se regãseºte În Întregime pe apartamentul nr. 3.

      2.

2165/ 2000

Andrei Ioan

Statul Român

Doroga Elena

Bogdan Maria

Cnoblok Beatrice

- str. GheÞãriei, nr. 10-12,14 - - - teren Se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât din constatãrile la faÞa locului cât ºi din concluziile raportului de expertizã nu se poate sista indiviziunea, propunerea exepertului fiind un partaj de folosinÞã fãrã schimbarea situaÞiei juridice (fila 5).

      3

7345/ 2000

Pela Angela

Popescu Vasile

FarcaÂş Iosif

Banciu Mircea

Oros Bela

F.D.G.R. Sibiu

Statul Român

- str. G-ral Magheru, nr. 1-3, 5 - - - - Se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât din constatãrile la faÞa locului a rezultat cã expertiza efectuatã În cauzã reflectã folosinÞa actualã a locatarilor.

    4

8321/ 2000 -

VĂŁrzaru Marin Âşi Viorica

Statul Român

- PiaÞa Mare, nr. 12 - - - - Se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât din constatãrile la faÞa locului a rezultat cã lucrarea corespunde situaÞiei din teren respectând folosinÞa actualã a imobilului.
5 26075/ 2001 - -

FrĂŁsie Laura

Pascu Petre Âşi soĂžia Irina

Statul Român

- str. ªcoala de Înot, nr. 28 - - -

415

660

147

Se însuºeºte expertiza efectuatã pe cale amiabilã prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Sibiu, str. ªcoala de Înot, nr. 28 care corespunde în varianta prezentatã folosinþei actuale a coproprietarilor.