Hotărârea nr. 86/2001

HOTARAREA NR. 86 privind concesionarea fără licitație publică a terenurilor proprietatea Statului Român, aflate în intravilanul Municipiului Sibiu, în favoarea proprietarilor de apartamente situate la parterul blocurilor în vederea construirii de balcoane (Revocată de HCL NR. 245/2009)
01h86

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 86

privind concesionarea fãrã licitaÞie publicã a terenurilor proprietatea Statului Român, aflate În intravilanul Municipiului Sibiu, În favoarea proprietarilor de apartamente situate la parterul blocurilor În vederea construirii de balcoane

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr. 51793/16.05.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune concesionarea fãrã licitaÞie publicã a terenurilor proprietatea Statului Român, aflate În intravilanul Municipiului Sibiu, În favoarea proprietarilor de apartamente situate la parterul blocurilor, În vederea construirii de balcoane,

Vãzând avizul Comisiei de studii economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.12 lit. "a" ºi art. 19 din Legea nr. 50/1991, republicatã,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. "f", art. 125 ºi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art . 1 . Se aprobã concesionarea fãrã licitaÞie publicã a terenurilor proprietatea Statului Român, aflate În intravilanul Municipiului Sibiu, În favoarea proprietarilor de apartamente situate la parterul blocurilor, În vederea construirii de balcoane.

Art. 2.PreĂžul concesiunii este diferenĂžiat pe zone, dupĂŁ cum urmeazĂŁ :

- zona I 796.582 lei/mp
- zona II 778.885 lei/mp
- zona III 752.331 lei/mp

Art.3. Termenul concesiunii este pe durata existenĂžei construcĂžiei.

Art.4. Contractul de concesiune va fi ĂŽncheiat numai dupĂŁ ĂŽntocmirea de cĂŁtre concesionar a documentaĂžiei privind reglementarea situaĂžiei juridice a terenului concesionat.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola