Hotărârea nr. 85/2001

HOTARAREA NR. 85 privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor nete care se pot obține din creșterea și valorificarea animalelor și păsărilor, precum și din valorificarea altor bunuri realizate în gospodăriile populației.
01h85

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 85

privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor nete care se pot obĂžine din creÂşterea Âşi valorificarea animalelor Âşi pĂŁsĂŁrilor, precum Âşi din valorificarea altor bunuri realizate ĂŽn gospodĂŁriile populaĂžiei

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr. 52048/16.05.2001 Întocmit de DirecÞia Socialã În colaborare cu Serviciul AdministraÞie localã, agricol, prin care se propun criterii proprii de evaluare a veniturilor nete care se pot obÞine din creºterea ºi valorificarea animalelor ºi pãsãrilor, precum ºi din valorificarea altor bunuri realizate În gospodãriile populaÞiei,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu dispoziþiile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social ºi ale H.G. nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor mãsuri în legãturã cu acordarea ajutorului social, precum ºi pentru modificarea ºi completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 67/1995, Î

n temeiul prevederilor art. 38 alin.1 lit. s Âşi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraĂžia publicĂŁ localĂŁ,

HOTÃRêTE

Art.1. Se stabilesc criteriile proprii privind limitele minime ale veniturilor nete anuale ºi respectiv lunare care se pot obÞine din cultivarea terenurilor agricole, conform anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Se stabilesc criteriile proprii privind limitele minime ale veniturilor nete anuale ºi respectiv lunare care se pot obÞine din creºterea ºi valorificarea animalelor, pãsãrilor ºi familiilor de albine, conform anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola  

Anexa 2

CRITERII privind limitele minime ale veniturilor nete care se pot obtine din cresterea si valorificarea animalelor, pasarilor si familiilor de albine, care potrivit art. 6 din Legea 67/1995, sunt considerate bunuri ce pot fi pastrate ca fiind necesare nevoilor familiale

Venit net realizat pe cap de bovina adulta:

pe an 2.861.450 lei/cap/an
pe luna 238.454 lei/ cap/luna

Venit net realizat pe cap de bovina tineret:

pe an 1.907.633 lei/cap/an
pe luna 158.969 lei/ cap/luna

Venit net realizat pe cap de porcina:

pe an 953.817 lei/cap/an
pe luna 79.485 lei/cap/luna

Venit net realizat pe cap de ovine si caprine:

pe an 190.763 lei/cap/an
pe luna 15.897 lei/ cap/luna