Hotărârea nr. 84/2001

HOTARAREA NR. 84 privind modificarea şi completarea art. 8 din anexa nr.1 la Hotărârea nr. 64/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind Metodologia de autorizare a funcționării unităților comerciale, de alimentație publică, prestări servicii, producție (Revocată de HCL NR. 243/2003)
01h84

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 84

privind modificarea ºi completarea art. 8 din anexa nr. 1 la Hotãrârea nr. 64/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind Metodologia de autorizare a funcÞionãrii unitãÞilor comerciale, de alimentaÞie publicã, prestãri servicii, producÞie

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr.52189/17.05.2001 prin care DirecÞia Economicã propune modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea nr. 64/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind Metodologia de autorizare a funcÞionãrii unitãÞilor comerciale, de alimentaÞie publicã, prestãri servicii, producÞie,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu dispoziþiile art.1 lit. "a" din Legea nr. 12/1990 modificatã ºi completatã cu O.G. nr. 55/1994, Legea nr. 61/1991 modificatã ºi completatã cu Legea nr. 2/2000 , art.55 ºi 56 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " i "ºi" w " precum ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art . 1 . Se modificã ºi se completeazã art.8 din anexa nr. 1 la Hotãrârea nr. 64/1998 privind Metodologia de autorizare a funcÞionãrii unitãÞilor comerciale, de alimentaÞie publicã, prestãri servicii, producÞie, care va avea urmãtorul cuprins :

" Art.8 a) Deschiderea Âşi funcĂžionarea unor unitĂŁĂži comerciale, de alimentaĂžie publicĂŁ,, prestĂŁri servicii, producĂžie, fĂŁrĂŁ autorizaĂžie de funcĂžionare precum Âşi desfĂŁÂşurarea acestor activitĂŁĂži de cĂŁtre persoane fizice (P.F. ) sau persoane juridice ( S.RL., S.N.C., S.A, S.C.S., A.F. ) cu autorizaĂžie de funcĂžionare cu termenul de valabilitate depĂŁÂşit, constituie contravenĂžie Âşi atrage dupĂŁ sine aplicarea sancĂžiunilor prevĂŁzute de lege.

b) Lipsa, anularea sau suspendarea valabilitĂŁĂžii unui document prevĂŁzut la punctul 5 lit.a - m duce la anularea, sau dupĂŁ caz, suspendarea de drept a valabilitĂŁĂžii autorizaĂžiei de funcĂžionare.

c) Constatarea Âşi sancĂžionarea contravenĂžiilor se face de cĂŁtre persoanele ĂŽmputernicite de primar conform prevederilor din Legea 215/2001, Legea nr. 12/1990 modificatĂŁ Âşi completatĂŁ cu O.G. nr. 55/194, Legea nr. 61/1991 modificatĂŁ Âşi completatĂŁ cu Legea nr. 2/2000 . "

Art. 2.Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola