Hotărârea nr. 83/2001

HOTARAREA NR. 83 privind aprobarea numărului de personal, a Organigramei şi a Statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 150/2003)
01h83

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 83

privind aprobarea numĂŁrului de personal, a Organigramei Âşi a Statului de funcĂžii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001,

Analizând referatul nr. 54466/2001 prin care Serviciul Resurse Umane propune aprobarea numãrului de personal, a Organigramei ºi a Statului de funcÞii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraþie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, În conformitate cu dispoziþiile art. 34 alin. 1 din Legea nr. 216/2001, În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. e ºi 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art . 1 . Se aprobã bugetul local al municipiului Sibiu pe anul 2001, conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Se aprobã lista obiectivelor de investiÞii, dotãrile ºi alte cheltuieli cu finanÞare de la buget pentru anul 2001 , conform anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre .

Art. 3. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001 al AdministraÞiei PieÞelor Sibiu ºi lista de investiÞii, conform anexei nr. 3, care face parte din prezenta hotãrâre .

Art.4. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al Complexului Baia Neptun ºi lista de investiÞii conform anexei nr 4, care face parte integrantã din hotãrâre.

Art.5. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al Casei de Culturã ºi lista de investiÞii, conform anexei nr 5, care face parte integrantã din hotãrâre.

Art.6. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al Cantinei de ajutor social ºi lista de investiÞii, conform anexei nr 6, care face parte integrantã din hotãrâre.

Art.7. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al Teatrului Radu Stanca, conform anexei nr. 7 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.8.Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola