Hotărârea nr. 82/2001

HOTARAREA NR. 82 privind aprobarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2001.
01h82

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 82

privind aprobarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2001

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 31.05.2001 ,

Analizând raportul nr 53774 /22.05.2001 privind proiectul bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2001, prezentat de DirecÞia economicã ,

Vãzând avizele Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului ºi Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin 4 din Legea nr. 189/1998 a finanþelor publice locale, ale Legii nr.216/2001 privind bugetul de stat pe anul 2001 ,

În temeiul art. 38 alin. 1 litera d ºi art. 46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art . 1 . Se aprobã bugetul local al municipiului Sibiu pe anul 2001, conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Se aprobã lista obiectivelor de investiÞii, dotãrile ºi alte cheltuieli cu finanÞare de la buget pentru anul 2001 , conform anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre .

Art. 3. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001 al AdministraÞiei PieÞelor Sibiu ºi lista de investiÞii, conform anexei nr. 3, care face parte din prezenta hotãrâre .

Art.4. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al Complexului Baia Neptun ºi lista de investiÞii conform anexei nr 4, care face parte integrantã din hotãrâre.

Art.5. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al Casei de Culturã ºi lista de investiÞii, conform anexei nr 5, care face parte integrantã din hotãrâre.

Art.6. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al Cantinei de ajutor social ºi lista de investiÞii, conform anexei nr 6, care face parte integrantã din hotãrâre.

Art.7. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al Teatrului Radu Stanca, conform anexei nr. 7 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.8.Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri. Adoptatã În Sibiu , la data de 31.05.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ion Ariton CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola