Hotărârea nr. 81/2001

HOTARAREA NR. 81 privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în str. Negoi nr.44 domnului Ghirca George, veteran de război .
01h81

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 81

privind repartizarea unei locuinĂže din fondul locativ de stat situatĂŁ ĂŽn str. Negoi nr.44 domnului Ghirca George, veteran de rĂŁzboi

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.04.2001,

Analizând referatul nr.44691/2001, prezentat de Comisia socialã prin care se solicitã repartizarea unei locuinÞe din fondul locativ de stat domnului Ghirga George, veteran de rãzboi, domiciliat În Sibiu, str.ªerbota nr.3,

În conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.114/1996 ºi ale Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.195/2000,

În temeiul art.20 , alin.(2) lit."g" ºi art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã , privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1 Se repartizeazĂŁ pentru ĂŽnchiriere locuinĂža situatĂŁ ĂŽn Sibiu, str.Negoi nr.44, compusĂŁ din camerĂŁ Âşi dependinĂže acces, domnului Ghirca George, domiciliat ĂŽn Sibiu, str.ÂŞerbota nr.3.

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu ºi SC Urbana SA vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 26.04.2001

 

PREÂŞEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR Iordan Nicola