Hotărârea nr. 80/2001

HOTARAREA NR. 80 privind numirea comisiei de recepție a lucrărilor de investiții şi reparații capitale executate prin încredințare directă, din resurse proprii, de către societățile comerciale pe acțiuni, la care acționar unic este Consiliul Local Sibiu (Abrogată de HCL NR. 167/2002)
01h80

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 80

privind numirea comisiei de recepĂžie a lucrĂŁrilor de investiĂžii Âşi reparaĂžii capitale executate prin ĂŽncredinĂžare directĂŁ, din resurse proprii, de cĂŁtre societĂŁĂžile comerciale pe acĂžiuni, la care acĂžionar unic este Consiliul Local Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.04.2001,

Analizând referatul nr. 41475/2001 al DirecÞiei tehnice, prin care se propune numirea comisiei de recepÞie a lucrãrilor de investiÞii ºi reparaÞii capitale executate, prin ÎncredinÞare directã, din fonduri proprii de cãtre societãÞile comerciale pe acÞiuni, la care acÞionar unic este Consiliul Local Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu dispoziþiile art. 7 din anexa la Hotãrârea Guvernului României nr.273/1994,

În temeiul art. 20, alin.(2), lit."h" ºi "l" ºi ale art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Articol unic. Se numeºte comisia de recepÞie a lucrãrilor de investiÞii ºi reparaÞii capitale executate prin ÎncredinÞare directã, din resurse proprii, de cãtre societãÞile comerciale pe acÞiuni, la care acÞionar unic este Consiliul Local Sibiu, În urmãtoarea componenÞã:

-Gheorghe Tuluc - preÂşedinte
-trei reprezentanĂži ai societĂŁĂžilor comerciale
-Gheorghe LazĂŁr - membru
-Viorica Bândescu - membru
-Dorin MĂŁieĂž - membru
-Gabriel DĂŁneĂžiu - membru
-Dorin Nistor - membru
-Marius Blaga (pentru lucrĂŁri de drumuri, amenajĂŁri verticale) - membru
-Vasile Pânzar - membru
-Marcela Olaru - secretar

Anterior ĂŽnceperii execuĂžiei lucrĂŁrilor susmenĂžionate, documentaĂžiile vor fi avizate, ĂŽn mod obligatoriu, de cĂŁtre preÂşedintele comisiei.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 26.04.2001

 

PREÂŞEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR Iordan Nicola