Hotărârea nr. 8/2001

HOTARAREA NR. 8 privind însușirea sau neînsușirea unor rapoarte de expertiză tehnică-judiciară
01h8

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 8
privind ĂŽnsuÂşirea sau neĂŽnsuÂşirea unor rapoarte de expertizĂŁ tehnicĂŁ-judiciarĂŁ

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr.3087/2001, al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.84 din Legea nr.69/1991 ºi ale art.728 din Codul Civil,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

 

Art.1 Se Însuºesc rapoartele de expertizã tehnicã-judiciarã, cuprinse În anexa nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã tehnicã-judiciarã, cuprins În anexa nr.2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

     

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 25.01.2001.

PREÂŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela MihĂŁilescu


ANEXA NR.I.

S I T U A Þ I A
expertizei ĂŽntocmite conform art.84 alin 3 din Legea nr.69/1991, pentru delimitarea sau partajarea imobilului aflat ĂŽn indiviziune cu domeniul privat al statului, expertizĂŁ care a fost ĂŽnsuÂşitĂŁ de cĂŁtre Consiliul Local

 

Nr crt

Nr. dosar instanÞã

Coproprietari

Cote

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaĂžie

-mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ

-mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAÞII

1.

9142/ 1999

Olariu ÂŞtefan Âşi Maria
Stroe Ioan Âşi Filofteia

Statul Român

28,75%

26,11%  

45,14%

str.PatrioĂžilor,

nr. 2

teren

-

-

63 54   100

Se însuºeºte suplimentul la raportul de expertizã, întrucât parcelarea suprafeþei de teren asigurã folosinþa exclusivã pentru toþi coproprietarii. Întrucât calea de acces este îngustã, propunerea expertului de menþinere în folosinþã comunã forþatã a suprafeþei de 503 mp este judicioasã, asigurând cale de acces comunã.

 

ANEXA NR.II.

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art.84 alin 3 din Legea nr.69/1991 pentru partajarea imobilelor aflate ĂŽn indiviziune Âşi de asemenea a recunoaÂşterii de drepturi ĂŽn favoarea terĂželor persoane, neĂŽnsuÂşite de cĂŁtre Consiliul Local

   

Nr crt
Nr. dosar instanÞã
Coproprietari
Cote
%
Adresa
Nr. camere
Valoarea de circulaĂžie -mii lei-
Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-
Supraf
teren
-mp-
OBSERVAÞII
1. 7088/2000 Morariu Marian ºi Mãrioara Statul Român -
str. Moldovei,nr. 30
- - - 152 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât existã un acces al imobilului iar prin servitutea care s-ar institui nu s-ar crea decât un al doilea acces dintr-o altã stradã, operaÞiune juridicã prin care Statul Român ar pierde folosinÞa celor 152 mp.
2.

4705/

2000

Olaru Vasile Teodor Âşi Maria

Statul Român

25%

 

75%

str. C. Noica,

nr. 22

teren

-

 

-

-

 

-

282

 

1025

Nu se Însuºeºte raportul de expertizã, În variantele propuse de expert Întrucât nu existã acordul celorlalÞi coproprietari asupra imobilului iar aceastã ÎmpãrÞire poate sã lezeze dreptul lor subiectiv asupra terenului.