Hotărârea nr. 78/2001

HOTARAREA NR. 78 privind completarea anexei 1 la Hotărârea nr. 205/2000.
01h78

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 78

privind completarea anexei 1 la Hotãrârea nr. 205/2000

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.04.2001,

Analizând referatul nr. 40252/10.04.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - Urbanism propune completarea anexei 1 la Hotãrârea nr. 205/2000,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu dispoziþiile art.27 pct.1, 2 din Legea nr. 27/1994, republicatã, modificatã ºi completatã cu O.U.G. nr. 62/1998 ºi O.U.G. nr. 15/1999, ale art.52 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice ºi ale art. 5 pct.2 din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale, modificatã ºi completatã cu O.U.G. nr. 61/1998, precum ºi ale art. 56,57 ºi 58 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul art. 20 alin. (2 ) lit. "f" ºi art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se completeazã anexa I la Hotãrârea nr. 205/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, astfel :

La titlul IV " Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor Âşi autorizaĂžiilor ĂŽn domeniul construcĂžiilor" , dupĂŁ pct.1. - Certificatul de urbanism pentru mediul urban - se introduce :

- pct. 1.1 cu urmãtorul cuprins : " Certificatele de urbanism eliberate pentru imobilele aparÞinând Consiliului Local al Municipiului Sibiu, sunt scutite de taxã ".

- pct.1.2 cu urmĂŁtorul cuprins : " Pentru eliberarea Certificatului de notare a construcĂžiilor realizate fĂŁrĂŁ autorizaĂžie de construire, se instituie o taxĂŁ egalĂŁ cu valoarea de autorizare, calculatĂŁ la valoarea de impozitare a clĂŁdirii."

- pct.1.3 cu urmĂŁtorul cuprins : " Eliberarea Certificatului de notare a construcĂžiei, pentru construcĂžiile realizate fĂŁrĂŁ autorizaĂžie de construire, construite ĂŽn termen mai mic de 2 ani, se va face numai dupĂŁ plata amenzii contravenĂžionale aplicatĂŁ conform Legii nr. 50/1991, republicatĂŁ."

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 26.04.2001

 

PREÂŞEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR Iordan Nicola