Hotărârea nr. 77/2001

HOTATRAREA NR. 77 privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sibiu.
01h77

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 77

privind actualizarea Comisiei speciale pentru ĂŽntocmirea inventarului bunurilor care alcĂŁtuiesc domeniul public al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.04.2001,

Analizând referatul nr. 42739/2001 al DirecÞiei AdministraÞie, prin care se propune actualizarea Comisiei speciale pentru Întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu dispoziþiile punctului II, alin. (2), lit."b" din anexa la Hotãrârea Guvernului României nr.548/1999 ºi ale Legii nr. 24/2000,

În temeiul art. 20, alin.(3) ºi ale art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Articol unic Se actualizeazã Comisia specialã pentru Întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al Municipiului Sibiu, urmând ca aceasta sã aibã urmãtoarea componenÞã:

Klaus Werner Iohannis

- Primarul Municipiului Sibiu

- preÂşedinte

Iordan Nicola

- Secretarul Municipiului Sibiu

- secretar

Viorica Bândescu

- Directorul DirecĂžiei Economice

- membru

Dorin MĂŁieĂž

- Directorul DirecĂžiei Patrimoniu Urbanism

- membru

Gabriela MihĂŁilescu

- Directorul DirecĂžiei AdministraĂžie

- membru

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 26.04.2001

 

PREÂŞEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR Iordan Nicola