Hotărârea nr. 76/2001

HOTARAREA NR. 76 privind avizarea documentației de urbanism PUD - Locuință - str. Islazului.
01h76

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 76

privind avizarea documentaÞiei de urbanism "PUD - LocuinÞã - str. Islazului"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.04.2001,

Analizând referatul nr. 39662/09.04.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - Urbanism propune avizarea documentaÞiei de urbanism PUD - LocuinÞã - str. Islazului, conform proiect nr. 14/2000, Întocmit de arh. Ileana Albescu,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicatã, ale art. 2 ºi 36 din H.G. nr. 525/1996, ale Ordinului nr. 91/1991 al MLPAT,

În temeiul art. 20 alin. 2 lit. "m" ºi art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se aprobã documentaÞia de urbanism "PUD - LocuinÞã str. Islazului, conform proiect nr. 14/2000, Întocmit de arh. Ileana Albescu, cu respectarea condiÞiilor din avize.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 26.04.2001

 

PREÂŞEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR Iordan Nicola