Hotărârea nr. 75/2001

HOTARAREA NR. 75 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.93/1999 și mandatarea Primarului Municipiului Sibiu pentru promovarea diligențelor legale de executare a contractului de asociere nr.88/1999, între Municipiul Sibiu și SC Transelectronic SRL Cluj - Napoca .
01h75

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 75

privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.93/1999 ºi mandatarea Primarului Municipiului Sibiu pentru promovarea diligenÞelor legale de executare a contractului de asociere nr.88/1999, Între Municipiul Sibiu ºi SC Transelectronic SRL Cluj - Napoca

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.04.2001,

Analizând referatul nr. 41537/2001 al DirecÞiei Economice ºi al DirecÞiei Tehnice,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor, avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ, ºi avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În temeiul dispoziþiilor art. 4 ºi art.9, pct. 9.4. din Contractul de asociere nr.88/1999, încheiat între Municipiul Sibiu ºi SC Transelectronic SRL Cluj - Napoca ºi a Capitolului VIII din Caietul de sarcini,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.(2), lit."g" ºi ale art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se revocã Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.93/1999, privind asocierea dintre Municipiul Sibiu ºi SC Transelectronic SRL Cluj Napoca, având ca obiect de activitate exploatarea parcãrilor de pe raza municipiului Sibiu.

Art.2. Se stabileºte debitul asociatului SC Transelectronic SRL Cluj - Napoca, la data de 16.04.2001, În valoare totalã de 3.597.222.224 lei, din care 1.023.668.567 lei debit restant ºi 2.573.553.677 lei reprezentând majorãri de Întârziere, care se vor recupera În conformitate cu dispoziÞiile OrdonanÞei Guvernului României nr.11/1996, cu completãrile ºi modificãrile ulterioare.

Art.3. Se mandateazĂŁ domnul Klaus Werner Iohannis, Primarul Municipiului Sibiu, sĂŁ depunĂŁ toate diligenĂžele prevĂŁzute de lege pentru executarea contractului de asociere nr.88/1999, ĂŽncheiat ĂŽntre Municipiul Sibiu Âşi SC Transelectronic SRL Cluj - Napoca, conform clauzelor contractuale Âşi pentru recuperarea debitelor ĂŽnregistrate.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 26.04.2001

 

PREÂŞEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR Iordan Nicola