Hotărârea nr. 74/2001

HOTARAREA NR. 74 pentru aprobarea contractului de consultanță privind Studiul de fezabilitate Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Sibiu .
01h73

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 74

pentru aprobarea contractului de consultanÞã privind Studiul de fezabilitate "Reabilitarea reÞelelor de apã ºi canalizare În municipiul Sibiu"

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.04.2001,

Analizând referatul nr. 41477/2001 Întocmit de DirecÞia Tehnicã, prin care se propune aprobarea contractului de consultanÞã privind Studiul de fezabilitate "Reabilitarea reÞelelor de apã ºi canalizare În municipiul Sibiu",

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ ºi avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În temeiul dispoziþiilor art. 20 alin. 2 lit. "c","g" ºi "l" ºi art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se aprobã contractul de consultanÞã privind Studiul de fezabilitate "Reabilitarea reÞelelor de apã ºi canalizare În municipiul Sibiu", cuprins În anexa nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu ºi S.C Apã-Canal S.A. vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 26.04.2001

 

PREÂŞEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR Iordan Nicola