Hotărârea nr. 73/2001

HOTARAREA NR. 73 privind solicitarea SC INDEPENDENÞA SA de eșalonare la plată a debitelor pe care le are față de bugetul Municipiului Sibiu
01h73

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 73

privind solicitarea SC INDEPENDENÞA SA de eºalonare la platã a debitelor pe care le are faþã de bugetul Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03. 2001,

Analizând referatul nr. 32203/19.03.2001 al Direcþiei Economice, privind solicitarea SC INDEPENDENÞA SA de eºalonare la platã a debitelor pe care le are faþã de bugetul Municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În baza art. 2 alin.3 din "Procedura ºi competenþele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor ºi a altor venituri ale bugetelor locale", date în aplicarea HG 714/1999, a Legii 27/1994 republicatã ºi ale art. 20 alin 2 litera e din Legea 69/1991 republicatã,

În temeiul art. 28 din Legea 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE

Art. 1 Se aprobã eºalonarea la platã a datoriilor SC INDEPENDENÞA SA Sibiu faþã de bugetul Municipiului Sibiu în sumã de 3.782.033.970 lei în zece rate, reprezentând majorãri de întârziere, conform graficului de eºalonare din Anexa 1 la prezenta hotãrâre, începând cu data de 30.04.2001 cu respectarea urmãtoarelor condiþii :

- conform art. 8 alin.2 din HG 714/1999, SC INDEPENDENÞA SA va constitui o garanþie bancarã echivalentã cu douã rate lunare de eºalonare, pânã la scadenþa primei rate
- achitarea debitelor curente la termenele legale
- în conformitate cu art. 4 alin. 2 din HG 714/1999 Primãria Sibiu îºi menþine sechestrul pe bunurile imobile ale debitoarei, iar SC INDPENDENÞA SA se obligã la respectarea acestuia prin neînstrãinarea bunurilor pânã la recuperarea integralã a datoriilor

Art.2 Nerespectarea ĂŽnlesnirilor la platĂŁ aÂşa cum au fost acordate, precum Âşi a condiĂžiilor stipulate conduce la pierderea valabilitĂŁtii acestora Âşi continuarea executĂŁrii silite.

Art. 3 Primarul Municipiului va asigura executarea prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu