Hotărârea nr. 7/2001

HOTARAREA NR. 7 privind prelungirea contractelor pentru unele spații cu altă destinație decât aceea de locuință deținute de beneficiarii Legii nr.42/1990
01h7

JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU  

 

HOTĂRÂREA NR.7
privind prelungirea contractelor pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deţinute de beneficiarii Legii nr.42/1990

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr. 7023/2001 al Comisiei pentru servicii publice şi comerţ, prin care se propune prelungirea contractelor pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deţinute de beneficiarii Legii nr.42/1990,

Văzând avizul Comisiei pentru servicii publice şi comerţ, În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(2) , lit. “ g ” din Legea nr.69/1991, În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată , privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se prelungesc termenele contractelor de închiriere pentru următoarele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, deţinute de beneficiarii Legii nr.42/1990, pe o perioadă de 5 ani:

Nr.crt.

Adresa spaţiului

Chiriaş

Suprafaţa

Situaţia chiriei

Data expirării contractului

1.

9 mai nr.38

SCURTURDEAN

16,3 MP.

rest.chirie
818.339 lei

31.01.2001

2.

Faurului nr.11

BLEAHU DUMITRU

49,97 MP.

la zi

18.12.2000

3.

9 Mai nr.16

MIRISTI-COM

28,90 MP.

la zi

18.12.2000

Art.2 SC Urbana SA va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 25.01.2001

 

PREŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela Mihăilescu