Hotărârea nr. 69/2001

HOTARAREA NR. 69 privind schimbarea destinației spațiului situat în Sibiu, str. A. Iancu nr. 10 - 12 și repartizarea acestuia, în vederea închirierii, Casei de Cultură a Studenților Sibiu
01h69

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 69

privind schimbarea destinaĂžiei spaĂžiului situat ĂŽn Sibiu, str. A. Iancu nr. 10 - 12 Âşi repartizarea acestuia, ĂŽn vederea ĂŽnchirierii, Casei de CulturĂŁ a StudenĂžilor Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 33620/21.03.2001 Întocmit de d-nul Iancu DãnuleÞ ºi d-nul Ioan Stroie - consilieri municipali, prin care se propune schimbarea destinaÞiei spaÞiului situat În Sibiu, str. A. Iancu nr. 10 - 12 ºi repartizarea acestuia Casei de Culturã a StudenÞilor Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. "g" ºi "n" din Legea nr. 69/1991, republicatã,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se schimbã destinaÞia spaÞiului situat În Sibiu, str. A.Iancu nr. 10 - 12, În suprafaÞã de 31,80 mp., din "atelier" În "birouri" ºi se repartizeazã, În vederea Închirierii, Casei de Culturã a StudenÞilor Sibiu.

Art.2. S.C. Urbana S.A. va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu