Hotărârea nr. 68/2001

HOTARAREA NR. 68 privind repartizarea prioritară a unor locuințe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate și pentru cazuri sociale deosebite
01h68

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 68

privind repartizarea prioritarĂŁ a unor locuinĂže din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie evacuate Âşi pentru cazuri sociale deosebite

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 36043/2001, prezentat de Comisia socialã prin care se solicitã repartizarea de locuinÞe din fondul locativ de stat persoanelor care au fost sau urmeazã sã fie evacuate din locuinÞele pe care le-au deÞinut În calitate de chiriaºi ºi unor cazuri sociale ,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(2), lit." g " din Legea nr.69/1991, ale Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului României nr.40/1999, art.16 ºi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 195/2000 ,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicatã , privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE :

Art.1 Se acordĂŁ prioritar locuinĂže din fondul locativ de stat unor familii care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie evacuate din locuinĂžele pe care le deĂžin ĂŽn calitate de chiriaÂşi Âşi unor cazuri sociale, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

- pentru familia MĂŁceÂşeanu Aurel, se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn municipiul Sibiu , str. PulberĂŁriei nr.2, care se compune din 2 camere Âşi bucĂŁtĂŁrie .

- pentru familia Pleºa Paºtiu, se repartizeazã locuinþa situatã în municipiul Sibiu str.Þiglari Bl. C 1 ap. 36, care se compune din 2 camere ,bucãtãrie ºi dependinþe .

- pentru familia PleÂşa Nicolae, se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn Sibiu, ĂŽn PiaĂža Armelor nr. 5, care se compune din camerĂŁ Âşi dependinĂže acces .

- pentru familia Moldovan Petru , se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn Sibiu, str. Avram Iancu nr.20 , care se compune din camerĂŁ, bucĂŁtĂŁrie Âşi dependinĂže .

- pentru familia Cornea Florica Âşi Andrei , se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn Sibiu, str.Filarmonicii nr. 19 , care se compune din camerĂŁ Âşi dependinĂže acces .

-pentru d-na Hanzu Mariana-Daniela se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn str. Constantin Noica nr. 39 , care se compune din camerĂŁ, bucĂŁtĂŁrie Âşi dependinĂže acces.

- pentru familia PleÂşa Paraschiva, se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn Sibiu, str. Pielarilor nr. 22, care se compune din camerĂŁ Âşi dependinĂže acces.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu ºi SC URBANA SA vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu