Hotărârea nr. 66/2001

HOTARAREA NR. 66 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.5/2001 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unele categorii de spații obținute fără licitație publică
01h66

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 66

privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.5/2001 privind prelungirea contractelor de Închiriere pentru unele categorii de spaÞii obÞinute fãrã licitaÞie publicã

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 33769/2001 Întocmit de d-nii consilieri Constantin Trihenea, Hermann Gerold ºi Iancu DãnuleÞ, prin care se propune modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.5/2001,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. "g" ºi ale art.84 din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se completeazã Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.5/2001, privind prelungirea contractelor de Închiriere pentru unele categorii de spaÞii obÞinute fãrã licitaÞie publicã, cu articolul 2, care va avea urmãtorul cuprins:

"Art.2. Se prelungesc, pânã la data de 31.12.2001, contractele de Închiriere pentru spaÞiile cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã, Închiriate fãrã licitaÞie publicã, cuprinse În anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre."

Art.2. Articolul 2 al Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.5/2001 va deveni articolul 3.

Art.3. SpaÞiul cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã, situat În Sibiu, str.Aleea Filozofilor nr. 16, În suprafaÞã de 155,61 mp, utilizat de Cooperativa " Timpuri Noi ", cu profil " atelier " ºi pentru care contractul de Închiriere a expirat, va fi scos la licitaÞie.

Art.4. SpaÞiul cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã, situat În Sibiu, str. ªtefan cel Mare nr. 4, În suprafaÞã de 214,07 mp, utilizat de DirecÞia Generalã a FinanÞelor Publice, cu profil "magazii, atelier, garaje pentru garare autoturisme proprii" ºi pentru care contractul de Închiriere a expirat, va fi preluat În administrarea Primãriei Municipiului Sibiu.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu ºi SC URBANA SA vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrtâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu