Hotărârea nr. 64/2001

HOTARAREA NR. 64 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2001
01h64

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 64

privind completarea ºi modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 27/2001

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 28792/08.03.2001 al Serviciului Patrimoniu , prin care se propune completarea ºi modificarea HCL nr. 27/2001

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20, lit. "g" ºi ale art. 84 din Legea nr. 69/1991,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã

HOTÃRêTE:

Art.1. - Se completeazĂŁ Âşi se modificĂŁ art. 1 din HCL nr. 27/2001 Âşi va avea urmĂŁtorul conĂžinut:

" Terenurile aparÞinând domeniului public sau privat al Municipiului Sibiu pot fi ocupate ocazional ºi pe o perioadã determinatã, fãrã licitaÞie publicã, pentru urmãtoarele situaÞii:

a) depozitarea materialelor de construcÞii, combustibil sau alte materiale necesare gospodãriilor sau societãÞilor comerciale, instituÞiilor, În vederea executãrii lucrãrilor reparaÞii, construcÞiilor de locuinÞe ºi a construcÞiilor cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã, precum ºi pentru ÎntreÞinerea imobilelor;

b) desfãºurarea manifestãrilor cultural-artistice ºi sportive organizate cu scop publicitar sau având scop comercial;

c) amenajĂŁri expoziĂžionale;

d) organizare de târguri cu caracter comercial;

e) efectuarea comerĂžului stradal ocazional ĂŽn faĂža magazinelor autorizate, numai cu produse care sunt cuprinse ĂŽn obiectul autorizaĂžiei de funcĂžionare;

f) organizare de Âşantier;

g) efectuarea unor activitĂŁĂži comerciale, care nu conturbĂŁ liniÂştea Âşi ordinea publicĂŁ, pe amplasamente aprobate de cĂŁtre Serviciul de Urbanism Âşi Amenajare a Teritoriului", pe o perioadĂŁ de cel mult 12 (douĂŁsprezece ) luni, fĂŁrĂŁ posibilitĂŁĂži de prelungire.

h) folosirea mijloacelor de publicitate prin afiÂşaj Âşi reclamĂŁ, respectiv panou mobil, ĂŽn scopuri publicitare pentru propria activitate, ĂŽn faĂža imobilului unde ĂŽÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea solicitantul, cu condiĂžia sĂŁ nu micÂşoreze spaĂžiul de trecere al pietonilor."

Art.2.- Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu