Hotărârea nr. 63/2001

HOTARAREA NR. 63 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr 208/2000 (Abrogată de HCL NR. 14/2003)
01h63

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 63

privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr 208/2000

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn ÂşedinĂža ordinara din data de29.03.2001,

Analizând referatul nr. 20111/2001, prezentat de DirecÞia Patrimoniu Urbanism din cadrul Primãriei Municipiului Sibiu, prin care se propune modificarea art.1 din Hotarârea Consiliului Local nr. 208/2000,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art. 20. , aliniatul 2 , lit. " g " din Legea nr. 69/1991 ºi ale art. 12 alin. 1, art. 16 ºi art. 28 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, precum ºi ale H.G.R. nr. 216/1999, privind aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1999,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicata , privind administraþia publica locala,

HOTARAÂŞTE :

Art.1.- Se modifica art. 1 din H.C.L. nr. 208/2000, care va avea urmatorul conĂžinut:

" Se constituie comisia de evaluare prevĂŁzutĂŁ de art. 16 din Legea nr. 219/1998, ĂŽn urmĂŁtoarea componenĂža:

PreÂşedinte- ing.Gheorghe Tuluc -Viceprimar
Membru - ing. Dorin MĂŁieĂž - P.Director D.P.U.
Secretar - jr Cornelia Irimie - Of.Juridic
Membru - ec. Mariana HaÂşu - DirecĂžia Economica
Membru - arh. Emil CriÂşan - Serv.Urbanism
Membru - ing. Sorin Giurgiu - AgenĂžia pt.ProtecĂžia Mediului
Membru - ec. Delia CaluĂžiu - D.G.F.P.C.F.S. "

Art.2.- Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu