Hotărârea nr. 62/2001

HOTARAREA NR. 62 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr. 49/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 430/2006)
01h62

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 62

privind modificarea anexei nr.1 la Hotãrârea nr. 49/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 31491/15.03.2001 prin care DirecÞia Economicã propune modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 49/1999,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2000 privind bugetul de stat pe anul 2000,ale Legii nr. 189/1998 privind finanþele publice locale,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se modificã anexa nr. 1 la Hotãrârea nr. 49/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu
Anexa nr. 1