Hotărârea nr. 61/2001

HOTARAREA NR. 61 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - faza studiu fezabilitate a unor obiective de investiții
01h61

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 61

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - faza studiu fezabilitate a unor obiective de investiĂžii

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr.30738/2000, al DirecÞiei Tehnice privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - faza studiu fezabilitate a unor obiective de investiÞii,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.16 , alin.(5), din Legea nr.189/1998 privind finanþele publice locale,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1 Se aprobĂŁ indicatorii tehnico - economici - faza studiu de fezabilitate - a urmĂŁtoarelor obiective de investiĂžii :

Nr. crt.
Denumire obiectiv investiĂžie
Valoare
Total
C+M
1.
LucrĂŁri tehnico-edilitare cartier ReÂşiĂža Sibiu 29.120.100 23.959.300
2.
Viabilizare zona TiliÂşca Sibiu 9.958.675 9.032.123

Art.2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu