Hotărârea nr. 60/2001

HOTARAREA NR. 60 privind avizarea documentației Modificare PUD - Chioșcuri pe domeniul public - zona Teatru
01h60

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 60

privind avizarea documentaĂžiei "Modificare PUD - ChioÂşcuri pe domeniul public - zona Teatru "

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 33162/20.03.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune avizarea documentaÞiei "Modificare PUD - Chioºcuri pe domeniul public - zona Teatru " conform proiect nr. 745/A/1997 Întocmit de SC AGORA PROIECT SRL ºi modificarea H.C.L. nr. 76/1997,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. "m" din Legea nr. 69/1991, republicatã, ale art. 2 ºi 36 din H.G. nr. 525/1996, precum ºi ale Ordinului nr. 91/1991 al MLPAT,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se aprobĂŁ documentaĂžia "Modificare PUD - ChioÂşcuri pe domeniul public - zona Teatru " conform proiect nr. 745/A/1997 ĂŽntocmit de SC AGORA PROIECT SRL .

Art.2. Se modificã corespunzãtor Hotãrârea nr. 76/29.05.1997 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care s-a aprobat proiectul nr. 745/1997 Întocmit de aceiaºi firmã S.C. AGORA PROIECT S.R.L. Sibiu.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu