Hotărârea nr. 59/2001

HOTARAREA NR. 59 privind aprobarea documentației PUD - Fermă agricolă și sediu - Cartier Gușterița și constituire trup independent
01h59

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 59

privind aprobarea documentaĂžiei PUD - FermĂŁ agricolĂŁ Âşi sediu - Cartier GuÂşteriĂža Âşi constituire trup independent

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 26244/02.03.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu-urbanism propune avizarea documentaÞiei PUD - Fermã agricolã ºi sediu, Cartier GuºteriÞa ºi constituire trup independent, conform proiect nr. 4/2000, Întocmit de arh. N. Henzulea,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. "m" din Legea nr. 69/1991, republicatã, ºi ale art. 2 ºi 36 din H.G. nr. 525/1996 precum ºi ale Ordinului nr. 91/1991 al M.L.P. A.T. ,

În temeiul dispoziþiilor art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se aprobĂŁ PUD - FermĂŁ agricolĂŁ Âşi sediu - Cartier GuÂşteriĂža, conform proiect nr. 4/2000, cu respectarea condiĂžiilor din avize, ĂŽntocmit de arh.N. Henzulea.

Art.2. Se aprobã constituirea de trup independent În suprafaÞã de 12.000 mp, situat În cartier GuºteriÞa, idenificat prin C.F. GuºteriÞa nr. 2866 ºi nr. top. 590/1/2. Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu