Hotărârea nr. 58/2001

HOTARAREA NR. 58 privind aprobarea documentației PUD - Amplasare Restaurant cu terasă - Bulevardul Vasile Milea (Abrogată prin HCL NR. 207/2002)
01h58

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 58

privind aprobarea documentaĂžiei " PUD - Amplasare Restaurant cu terasĂŁ - Bulevardul Vasile Milea "

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 29951/07.03.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - Urbanism propune avizarea documentaÞiei " PUD - Amplasare restaurant cu terasã - Bulevardul Vasile Milea ", conform proiect nr. 14/2000, Întocmit de Birou de proiectare arh. N. Henzulea,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. "m" din Legea nr. 69/1991, republicatã ºi ale art. 2 ºi 36 din H.G. nr. 525/1996, precum ºi ale Ordinului nr. 91/1991 al MLPAT,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se aprobĂŁ documentaĂžia "PUD - Amplasare restaurant cu terasĂŁ Bulevardul Vasile Milea ", conform proiect nr. 14/2000, ĂŽntocmit de Birou de proiectare arh. Nicolae Henzulea, cu respectarea condiĂžiilor din avize Âşi a concesionĂŁrii terenului prin licitaĂžie publicĂŁ.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu