Hotărârea nr. 57/2001

HOTARAREA NR. 57 privind aprobarea PUD Zona Nord Sibiu etapa I-amplasare Reprezentanță OPEL
01h57

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 57

privind aprobarea PUD Zona Nord Sibiu etapa I-amplasare ReprezentanÞã OPEL

Consiliul Local al Municipiului Sibiu,ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001

AnalizÎnd referatul nr. 22718/21.02.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu-Urbanism propune avizarea documentaÞiei PUD Zona Nord Sibiu -etapa I-amplasare ReprezentanÞã OPEL conform proiect nr. 46 din 2000 Întocmit de arhitecÞii T.Hodorogea ºi V.Grigorov,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice , protecÞia mediului Înconjurãtor,conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

In conformitate cu prevederile art.20, alin.2, lit.m din Legea nr. 69/1991, republicatĂŁ, ale art.2 Âşi 36 din HGR 525/1996, precum Âşi ale Ordinului nr. 91 din 1991 al MLPAT In temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraĂžia publicĂŁ localĂŁ, republicatĂŁ,

H O T Ã R Ã S T E :

Art.1- Se aprobã documentaÞia de urbanism-PUD Zona Nord Sibiu -etapa I-amplasare ReprezentanÞã OPEL conform proiect nr. 46/2000, Întocmit de arhitecÞii T. Hodorogea ºi Vl.Grigorov, cu respectarea condiÞiilor din avize.

Art.2- Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu