Hotărârea nr. 56/2001

HOTARAREA NR. 56 privind avizarea documentației PUD - Extindere Atelier croitorie str. Porumbacului și concesionarea fărălicitație publică a terenului situat în Sibiu, str. Porumbacului colț cu str. Cernei
01h56

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 56

privind avizarea documentaĂžiei "PUD - Extindere Atelier croitorie str. Porumbacului " Âşi concesionarea fĂŁrĂŁ licitaĂžie publicĂŁ a terenului situat ĂŽn Sibiu, str. Porumbacului colĂž cu str. Cernei

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 31988/16.03.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune avizarea documentaÞiei "PUD- Extindere Atelier croitorie str. Porumbacului ", conform proiect nr. 04/2001, Întocmit de S.C. SISTEM S.R.L. ºi concesionarea fãrã licitaÞie publicã a terenului situat În Sibiu, str. Porumbacului colÞ cu str. Cernei,

Vãzând avizele Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului ºi Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. m din Legea nr. 69/1991, republicatã, ale art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991, republicatã, ale art. 2 ºi 36 din H.G. nr. 525/1996 precum ºi ale Ordinului nr. 91/1991 al M.L.P.A.T.,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se aprobĂŁ documentaĂžia "PUD - Extindere Atelier croitorie str. Porumbacului ", conform proiect nr. 04/2001, ĂŽntocmit de S.C. SISTEM S.R.L. , cu respectarea condiĂžiilor din avize Âşi cu pĂŁstrarea obiectului de activitate.

Art.2. Se concesioneazã fãrã licitaÞie publicã, În favoarea d-lui GOTTSCHALT BIELSKI CORNEL, cu domiciliul În Sibiu, str. Porumbacului nr.22, terenul situat În Sibiu, str. Porumbacului colÞ cu str. Cernei, identificat În C.F. Sibiu nr. 8469 ºi nr. top. 4094/34/21, În suprafaÞã de 225,00 mp, pe o perioadã de 49 ani.

Art.3. PreĂžul concesiunii este de 700.886 lei/mp., valabil la data de 01.01.2001, la care se va aplica indicele de inflaĂžie la momentul ĂŽncheierii contractului.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu