Hotărârea nr. 54/2001

HOTARAREA NR. 54 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietatea Statului Român
01h54

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 54

privind concesionarea fãrã licitaÞie publicã a unui teren proprietatea Statului Român

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr.20110 /2001, al DirecÞiei Patrimoniu Urbanism, prin care se propune concesionarea fãrã licitaÞie publicã a unui teren proprietatea Statului Român, situat În Sibiu, str.ReºiÞa nr.39, În vederea extinderii locuinÞei,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit."g" ºi ale art.84 din Legea nr.69/1991, precum ºi ale Legii nr.50/1991, art. 12,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE:

Art.1. Se aprobã concesionarea fãrã licitaÞie publicã a terenului situat În Sibiu, str.ReºiÞa nr.39, identificat prin CF nr.4698 Sibiu, nr.top.4229/7/2/2/2/2, În suprafaÞã de 45.50 mp., În favoarea d-lui Zaharie Constantin ºi d-nei Zaharie Maria, În vederea extinderii locuinÞei.

Art.2. PreÞul concesiunii este de 700.886 lei/mp., valabil la 01.01.2001, preÞ ce se va indexa cu indicii de inflaÞie prevãzuÞi În Buletinul Statistic de PreÞuri, pânã la data Încheierii contractului de concesiune.

Art.3. Termenul concesiunii este pe durata existenĂžei construcĂžiei.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu