Hotărârea nr. 53/2001

HOTARAREA NR. 53 privind darea în administrare a unui teren în suprafață de 75 mp, situat în Sibiu, str. Revoluției, înscris în C.F. 19.717 Sibiu, nr.top. 3691/30/1/1/1/11/1/2, Serviciului Român de Informații - U.M. 0645 Sibiu
01h53

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 53

privind darea În administrare a unui teren În suprafaÞã de 75 mp, situat În Sibiu, str. RevoluÞiei, Înscris În C.F. 19.717 Sibiu, nr.top. 3691/30/1/1/1/11/1/2, Serviciului Român de InformaÞii - U.M. 0645 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, Întrunit În ºedinÞã ordinarã În data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr.28095/2001, al Serviciului Patrimoniu prin care se propune darea În administrare a unui teren În suprafaÞã de 75 mp, situat În Sibiu, str. RevoluÞiei, Înscris În C.F. 19.717 Sibiu, nr.top.3691/30/1/1/1/11/1/2, Serviciului Român de InformaÞii - U.M. 0645 Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe, ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20 lit. "g" ºi ale art.84 din Legea nr. 69/1991 ºi ale art.12 din Legea nr.213/98,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã

HOTÃRêTE

Art.1 Se trece În administrarea Serviciului Român de InformaÞii - U.M. 0645 Sibiu, terenul situat În Sibiu, str. RevoluÞiei, Înscris În C.F. nr. 19.717 Sibiu cu nr. top. 3691/30/1/1/1/11/1/2, În suprafaÞã de 75 mp.

Art.2 Titularul dreptului de administrare poate sĂŁ posede, sĂŁ foloseascĂŁ terenul Âşi sĂŁ dispunĂŁ de acesta numai ĂŽn scopul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii sale specifice .

Art.3 OperaÞiunile de notare În Cartea Funciarã cad În sarcina Serviciului Român de InformaÞii - U.M. 0645 Sibiu.

Art.4 Primarul Municipiului Sibiu asigurã executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu