Hotărârea nr. 52/2001

HOTARAREA NR. 52 privind modificarea Statului de funcții și a Organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
01h52

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 52

privind modificarea Statului de funcĂžii Âşi a Organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatele nr. 28700/08.03.2001, nr. 30691/14.03.2001 ºi nr. 28163/07.03.2001 prin care Serviciul Resurse Umane propune modificarea Statului de funcÞii ºi a Organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, fãrã a implica modificãri privind numãrul de personal,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.2 lit. "d" din Legea nr. 69/1991, republicatã

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se transformĂŁ Biroul Administrativ din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn Serviciul Administrativ.

Art.2. Se aprobĂŁ transformarea postului vacant de inspector de specialitate A/ II /1 din cadrul Compartimentului Urbanism Âşi planificare oraÂş istoric, ĂŽn post de referent C /I /1.

Art.3. Se trece postul de referent de specialitate B/ I/ 2 din cadrul Serviciului Urbanism Âşi amenajarea teritoriului , la Serviciul UrmĂŁrire Âşi planificare oraÂş istoric.

Art.4. Se trece postul de inspector C/I/1 din cadrul Serviciului Urbanism , la Serviciul autorizare, control Âşi disciplinĂŁ ĂŽn construcĂžii.

Art.5. Se trece postul de referent de specialitate B/I/2 din cadrul Serviciului autorizare, control Âşi disciplinĂŁ ĂŽn construcĂžii , la Serviciul urbanism.

Art.6. Prezenta hotãrâre modificã ºi completeazã Hotãrârea nr. 221/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care s-a aprobat Organigrama cu numãrul de personal ºi statul de funcÞii pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Sibiu

Art.7 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu