Hotărârea nr. 51/2001

HOTARAREA NR. 51 privind însușirea - neînsușirea rapoartelor de expertiză tehnică - judiciară.
01h50

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 51

privind ĂŽnsuÂşirea - neĂŽnsuÂşirea rapoartelor de expertizĂŁ tehnicĂŁ - judiciarĂŁ

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001

Analizând referatul nr. 31178/15.03.2001 al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor ,

În conformitate cu prevederile art. 84 din Legea nr. 69/1991 ºi ale art. 728 din Codul Civil,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se Însuºesc rapoartele de expertizã tehnicã - judiciarã, cuprinse În anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Nu se Însuºesc rapoartele de expertizã tehnicã - judiciarã, cuprinse În anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu

ANEXA NR. 1

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art.84 alin 3 din Legea nr.69/1991, pentru delimitarea sau partajarea imobilelor aflate ĂŽn indiviziune cu domeniul privat al statului Âşi recunoÂşterea de drepturi ĂŽn favoarea unor terĂže persoane pe bazĂŁ expertizĂŁ care a fost ĂŽnsuÂşitĂŁ de cĂŁtre Consiliul Local

Nr crt

Nr. dosar instanÞã

Coproprietari

Cote %

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaĂžie -mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAÞII

  1.

4367/ 2000

Ittu Ana

Statul Român

   1/1

str. Tipografilor, nr. 4

    -

    -

    -

689
456 constr.

Se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât respectã folosinÞa actualã a imobilului, În conformitate cu contractele de Închiriere deÞinute de cãtre chiriaºi cu S.C. Urbana S.A.

2. 6363/ 2000

Barb Maria Dorina

Statul Român

 

1/1 str. Galileo Galilei, nr. 11 - - - 1239 Se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât din constatãrile la faÞa locului a rezultat faptul cã terenul care a fost expropriat pentru utilitate publicã nu a fost folosit În acest scop. Terenul solicitat de reclamantã se aflã În prelungirea curÞii ei, la momentul de faÞã fiind ocupatã abuziv o suprafaÞã de 630 mp.

ANEXA nr. 2

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art.84 alin 3 din Legea nr.69/1991 privind recunoaÂşterea de drepturi ĂŽn favoarea terĂželor persoane, neĂŽnsuÂşite de cĂŁtre Consiliul Local

Nr crt

Nr. dosar instanÞã

Coproprietari

Cote %

Adresa

Nr. camere

Valoarea de circulaĂžie -mii lei-

Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-

Supraf teren -mp-

OBSERVAÞII

1. 5574/ 2000 Cuºnarencu Gliceria Laura Pepelea Adrian Popp Diana Iacobina Statul Român - str. Goethe colÞ cu Argeºului - - - 400 Nu se Însuºeºte raportul de experrtizã Întrucât suprafaÞa de teren identificatã de expert topografic se aflã În incinta ªcolii Generale nr. 16, fãcând parte din curtea ºcolii.
2. 6315/ 2000 Klein Ingeborg Magdalena Statul Român - str. ªt. cel Mare, nr. 7 - - - 892 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã Întrucât pe teren a fost ridicat un bloc de locuinÞe care Însã În prezent nu este Înscris În Cartea funciarã ºi ca urmare terenul nu poate fi retrocedat.