Hotărârea nr. 5/2001

HOTARAREA NR. 5 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unele categorii de spații obținute fără licitație publică.
01h5

JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTÃRÂREA NR.5
privind prelungirea contractelor de ĂŽnchiriere pentru unele categorii de spaĂžii obĂžinute fĂŁrĂŁ licitaĂžie publicĂŁ

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr.3327/2001, al DirecÞiei Patrimoniu Urbanism privind prelungirea contractelor de Închiriere pentru unele categorii de spaÞii obÞinute fãrã licitaÞie publicã,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.84 ºi ale art.20 , lit. "g" din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1 Se prelungesc pe o perioadã de 4 (patru) ani , Începând cu 01.01.2001 contractele de Închiriere pentru unele categorii de spaÞii cu altã destinaÞie decât aceea de locuinÞã , Închiriate fãrã licitaÞie publicã care au expirat la data de 31.12.2000, dupã cum urmeazã:

- sedii Âşi birouri ale instituĂžiilor publice ale Consiliului Local;
- librãrie cu vânzare de carte În limba germanã ;
- cabinete medicale grupate organizate conform O.G. nr.124/1998;
- unitĂŁĂži militare, poliĂžie.

Art.2 Sc Urbana SA va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 25.01.2001.

 

PREÂŞEDINTE,~
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela MihĂŁilescu