Hotărârea nr. 49/2001

HOTARAREA NR. 49 privind instituirea taxei aferente eliberării avizelor de protecție civilă
01h49

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 49

privind instituirea taxei aferente eliberĂŁrii avizelor de protecĂžie civilĂŁ

Consiliul Local al municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001 ,

Analizând referatul nr. 29760/12.03.2001 prin care DirecÞia Economicã propune instituirea taxei aferente eliberãrii avizelor de protecÞie civilã,

Având În vedere art. 70 din Legea nr. 72/1996 a finanelor publice, precum ºi Legea nr. 189/1998 a finanÞelor publice locale, modificatã ºi completatã cu O.U.. nr. 61/1998,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. "f" din Legea nr. 69/1991 ºi ale art. 33 din Legea nr. 106/1996 privind protecþia civilã,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se aprobã instituirea taxei aferente eliberãrii avizelor de protecÞie civilã În valoare de 1500 lei/mp. de suprafaÞã desfãºuratã nou construitã.

Art.2. Veniturile provenite din aceste taxe vor fi evidenĂžiate separat Âşi vor fi cheltuite numai pentru dezvoltarea bazei materiale necesare protecĂžiei civile din cadrul Consiliului Local.

Art.3. Prezenta hotãrâre modificã ºi completeazã H.C.L nr. 181/2000 privind instituirea de impozite ºi taxe locale conform Legii nr. 27/1994, modificatã prin H.C.L. nr. 205/2000.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu