Hotărârea nr. 48/2001

HOTARAREA NR. 48 privind închirierea terenurilor cu destinație temporar agricolă, proprietatea Statului Român din intravilanul municipiului Sibiu
01h48

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 48

privind Închirierea terenurilor cu destinaÞie temporar agricolã, proprietatea Statului Român din intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001

Analizând referatul nr. 30068/13.03.2001 prin care Serviciul Patrimoniu propune Închirierea terenurilor cu destinaÞie temporar agricolã, proprietatea Statului Român din intravilanul municipiului Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. "g" ºi ale art. 84 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

În temeiul dispoziþiilor art. 28 din Legea nr. 69/1991 , republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se vor scoate la licitaÞie publicã, În vederea Închirierii, terenurile cu destinaÞie temporar agricolã- cuprinse În anexa 1 la prezenta hotãrâre - proprietatea Statului Român din intravilanul municipiului Sibiu. PreÞul de pornire la licitaÞie este de 2000 lei/mp/an care rezultã din preÞul stabilit prin H.C.L. nr. 24/2000 indexat cu indicele de inflaÞie pe anul 2000.

Art.2. Închirierea terenurilor se va face pânã în data de 15.11.2001, în termen de 15 zile de la adjudecare.

Art.3. UrmĂŁtoarele 4 ( patru ) terenuri cu destinaĂžie temporar agricolĂŁ vor fi ĂŽnchiriate fĂŁrĂŁ licitaĂžie publicĂŁ, pe o perioadĂŁ de 1 an, cu preĂžul mediu /mp/an obĂžinut ĂŽn urma licitĂŁrii celorlalte terenuri cu destinaĂžie temporar agricolĂŁ situate ĂŽn intravilanul municipiului Sibiu, proprietarilor fondurilor aservite dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

a. 200 mp.- Popovici Ioan Str. ªcoala de Înot nr. 8
b. 200 mp. - Urzicã Adrian Str. ªcoala de Înot nr. 8
c. 200 mp. - Drãgoi Ovidiu Str. ªcoala de Înot nr. 8
d. 450 mp. - Gherasim Romulus Str. V. LazĂŁr nr. 8

Art.4. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei dispoziĂžii.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu