Hotărârea nr. 47/2001

HOTARAREA NR. 47 privind organizarea păsunatului pe anul 2001
01h47

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 47

privind organizarea pĂŁÂşunatului pe anul 2001

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinara din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 26019 / 2001 , al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune stabilirea unor mãsuri pentru organizarea pãºunatului pe anul 2001 , pe pãºunile care constituie domeniul privat al municipului Sibiu.

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile Regulilor Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei nr. 1675/1992, privind organizarea pãºunatului, a prevederilor art. 20, alin. " 2 ", lit. " g " din Legea nr. 69/1991 ºi ale art. 44, 45, 46 din Legea 189/1998.

În temeiul art. 28 din Legea 69 / 1991, republicatã privind administraþia publicã localã .

HOTÃRêTE :

Art.1. Se constituie Comisia de organizare a pãºunatului (zoopastoralã) sub autoritatea d-lui Primar Klaus W. Iohannis , În urmãtoarea componenÞã:

- d-l Tuluc Gheorghe - viceprimar al Municipiului Sibiu
- d-l Mitea Ilie - consilier municipal
- d-l CernuÂşcĂŁ Mihai - dr. veterinar CircumscripĂžia SanitarĂŁ VeterinarĂŁ Sibiu
- d-l Matei Virgil - dr. veterinar OJRSA
- d-l MĂŁieĂž Dorin - director DirecĂžia Patrimoniu Urbanism
- d-l Hanciu Doru - inspector de spec. serviciul AdministraĂžie LocalĂŁ Âşi Agricol
- d-l Vasiu Nicolae - inspector serviciul AdministraĂžie LocalĂŁ Âşi Agricol
- d-l Mocanu Corneliu - insp.sp. Serviciul Patrimoniu
- d-l Boboc Mircea - insp. Serviciul Patrimoniu
- d-l Ciolan Dumitru - crescãtor de animale, reprezentant al obºtei Þiglari
- d-l Herciu Dan - crescãtor de animale - reprezentant al obºtei Þiglari
- d-l Pãrãian Vasile - crescãtor de animale - reprezentant al obºtei Þiglari
- d-l PanĂža Ilie - crescĂŁtor de animale - reprezentant al obÂştei Calea PoplĂŁcii
- d-l Horvath Aurel - crescĂŁtor de animale - reprezentant al obÂştei Calea PoplĂŁcii
- d-l Albu Grigore - crescĂŁtor de animale, reprezentant al obÂştei GuÂşteriĂža
- d-l Gligor Gheorghe - crescĂŁtor de animale, reprezentant al obÂştei GuÂşteriĂža -
d-l Städter Mihail - crescãtor de animale, reprezentant al obºtei GuºteriÞa - d-l NariÞa Teodor - crescãtor de animale, reprezentant al obºtei Turniºor
- d-l Mocanu Zaharia - crescĂŁtor de animale, reprezentant al obÂştei TurniÂşor

Art. 2. - În vederea desfãºurãrii în cât mai bune condiþii a activitãþii de pãºunat, Serviciul administraþie localã, algeri ºi agricol va comunica Serviciului Patrimoniu, tabele cu deþinãtorii de animale conform înscrierilor din Registrul Agricol, pânã la 01.04.2001.

Art. 3 . - Serviciul Patrimoniu, va Întocmi În baza tabelelor Serviciului AdministraÞie Localã ºi Agricol , contracte individuale cu fiecare crescãtor de animale, care foloseºte pãºunea pânã la 01.05.2001. Plata taxei de pãºunat stabilitã În contract se va achita pe anul În curs pânã la 01.06.2001 la Serviciul impozite ºi taxe persoane fizice al Primãriei Municipiului Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 1-3. Contractul de pãºunat constituie titlu executoriu În cazul neplãÞii taxei de pãºunat . Taxa de pãºunat restantã, pentru anul 2000 ºi majorãrile de Întârziere aferente se vor achita la Serviciul impozite ºi taxe persoane fizice la aceeaºi adresã pânã la 01.04.2001, sub sancÞiunea neadmiterii la pãºunat.

Art. 4. - DupĂŁ data de 01.04.2001, restanĂžierii vor fi avertizaĂži prin somaĂžii scrise iar dupĂŁ expirarea duratei ĂŽnscrise ĂŽn somaĂžie Serviciul Patrimoniu Âşi Serviciul AdministraĂžie LocalĂŁ Âşi Agricol, ĂŽmpreunĂŁ cu Serviciul Executare SilitĂŁ, vor urmĂŁri ĂŽncasarea restanĂželor Âşi a majorĂŁrilor aferente.

Art. 5 . - DeĂžinĂŁtorii de animale care nu au contracte de pĂŁÂşunat Âşi folosesc totuÂşi pĂŁÂşunea vor fi idenficaĂži de cĂŁtre inspectorii din cadrul Serviciului Patrimoniu care vor colabora ĂŽn acest scop cu reprezentaĂžii ĂŽmputerniciĂži ai obÂştilor de crescĂŁtori Âşi de gardienii publici. Acestora li se va aplica taxa de gloabĂŁ ĂŽn funcĂžie de efectivele de animale identificate pe pĂŁÂşune. Comisia de pĂŁÂşunat ĂŽmpreunĂŁ cu CircumscripĂžia veterinarĂŁ vor lua mĂŁsuri ca pe pĂŁÂşuni sĂŁ fie admise numai animalele sĂŁnĂŁtoase.

Art.6. - Serviciul Patrimoniu, În baza sumelor Încasate din taxa de pãºunat, la Serviciul impozite ºi taxe persoane fizice , va Þine evidenÞa sumelor Încasate În anul calendaristic curent pânã la 31.decembrie 2001, În vederea procurãrii Îngrãºãmintelor ce vor fi administrate În pãºune În perioada 1 martie - 20 aprilie a fiecãrui an; având În vedere fertilizarea parcelelor de pãºune care nu au fost fertilizate În primãvara anului anterior.
CantitãÞile de Îngrãºãminte vor fi achiziÞionate prin alegerea ofertei cu preÞul minim/sac. Îngrãºãminte În conformitate cu legislaÞia În vigoare la acea datã.
CantitãÞile de Îngrãºãminte chimice administrate de 150-200 kg/ha, În pãºunea fiecãrei obºti de crescãtori se vor stabili proporÞional cu valoarea sumelor obÞinute din taxele de pãºunat de la crescãtorii obºtei respective ºi taxelor de gloabã .

Ridicarea cantitãÞii de Îngrãºãminte de la depozit se face pentru fiecare obºte În zile diferite În perioada 1 martie - 20 aprilie, prin proces verbal de predare-primire, semnat de inspectorul delegat al Serviciului Patrimoniu ºi de cel puÞin un reprezentant Împuternicit al obºtei de crescãtori.
Transportul Îngrãºãmintelor de la depozit la pãºunea fiecãrei obºti se va face de cãtre reprezentanÞii ÎmputerniciÞilor obºtilor, cu mijloace auto sau atelaje, iar plata transportului se va face prin contribuÞia bãneascã a crescãtorilor obºtei respective.

Supravegherea transportului Îngrãºãmintelor ºi a lucrãrii de ferilizare se va face de cãtre inspectori ai Serviciului Patrimoniu ºi Serviciului AministraÞie Localã ºi Agricol.

În afarã de fertilizarea suprafeþelor de pãºune la un interval de 2 ani, din " Programul Minimal " de mãsuri fac parte, în funcþie de necesitãþile fiecãrei pãºuni, lucrãri manuale ca: nivelãri muºuroaie, defriºãri ale tufãriºurilor, reparãri jgheaburi de adãpat, decolmatãri ale drenurilor absorbante ºi colectoare, decolmatãri ale cãminelor colectoare, decolmatãri ale puþurilor, înlãturarea bãltirilor etc. care se vor executa prin aportul în zile de muncã al cetãþenilor obºtei respective sub supravegherea reprezentanþilor împuterniciþi ai obºtei ºi cu asistenþã tehnicã a inspectorului Direcþiei patrimoniu.

Art.7. - În ce priveºte aportul împuterniciþilor obºtei nominalizaþi în H.C.L., aceºtia vor supraveghea delimitarea parcelor pe specii de animale, executarea lucrãrilor de curãþire a pãºunilor, respectarea programului de pãºunat, reþinerea temporarã a animalelor ce pãºuneazã ilegal, în vederea aplicãrii amenzii taxã de gloabã putând solicita la nevoie sprijinul organelor de ordine, gardienii publici ºi a poliþiei, excluderea de la folosinþa pãºunilor a crescãtorilor de animale care au restanþe la plata taxei de pãºunat, a evidenþei executãrii zilelor de muncã a fiecãrui crescãtor al obºtei ºi menþinerea amplasamentului stânei ales în ºedinþa obºtiilor în care este prezentã specia ovine.

Art.8.. ReprezentanĂžii obÂştilor vor primi de la PrimĂŁria Municipiului Sibiu ĂŽmputerniciri ĂŽn baza cĂŁrora se pot legitima, dupĂŁ caz, gardienilor publici, poliĂžiei sau crescĂŁtorilor care pĂŁÂşuneazĂŁ ilegal.

Art.9. Se repartizeazã suprafeÞele de pãºuni , crescãtorilor de animale care au contract Încheiat, Þinând cont de specia de animale cu urmãtoarea ordine de prioritate la pãºunat: vaci ºi bivoliÞe , tineret bovin, bubalin ºi cabalin cai, ori ºi capre, tineret ovin ºi caprin astfel:

- trupurile Fântâna Rece, dealul Cocoºului (pentru bovinele obºtei GuºteriÞa) 57,38 ha.
- trupurile Nãpândoala, Sub Monument ºi Dealul Pãdurii (pentru bovinele obºtei GuºteriÞa) 61,53 ha.
- trupurile Remetea (pentru bovinele obÂştei GuÂşteriĂža) 54,91 ha.
- trupurile " Pe faÞã " - FâneÞele Mici ºi " Gaura lui Brener "ºi Valea Groºilor (pentru ovinele obºtei GuºteriÞa) 121,84 ha.
- trupurile " Spate BalanĂža " Âşi Lunca Cibin (pentru bovine Lazaret) 123,00 ha.
- trupul sub Poligon (pentru bovinele obÂştii Calea PoplĂŁcii) 156,52 ha.
- trupul Dealul Boilor (pentru bovinele obÂştei Calea PoplĂŁcii) 21,68 ha.
- trupurile pãºune Turniºor mal stâng ºi mal drept Cibin 82,00 ha. (pentru bovinele obºtei Turniºor)
- trupul Þiglari (pentru bovinele obºtei Þiglari ) 26 ,00 ha

Art.10. - Saivanul Þiglari va fi închiriat pe anul 2001 , pentru animale, iar chiria va fi indexatã lunar cu indicele de inflaþie.

Art.11. Taxele de pĂŁÂşunat pentru anul 2001, pentru obÂştile GuÂşteriĂža, TurniÂşor Âşi Calea PoplĂŁcii se stabilesc dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

- bovine adulte 126.000 lei/cap.
- tineret bovin,cabaline 100.000 lei/cap.
- ovine Âşi caprine 20.000 lei/cap.
- tineret ovin Âşi caprin 10.000 lei/cap.

Pentru pãºunile Þiglari ºi Lazaret taxele de pãºunat se stabilesc dupã cum urmeazã:

- bovine adulte 42.000 lei/cap.
- tineret bovin Âşi cabaline 33.000 lei/cap.
- ovine, caprine      -
- tineret ovin Âşi caprin      -

Taxele de mai sus, pentru anul În curs, se vor achita pânã la 01.06.2001, iar taxele restante ºi majorãrile de Întârziere aferente vor fi achitate de cãtre beneficiarii de pãºune la ghiºeele Serviciului impozite ºi taxe persoane fizice din sediul Primãriei Municipiului Sibiu, pânã la data de 01.04.2001 sub sancÞiunea neadmiterii la pãºunat.

Art.12. Crescãtorii de animale, care nu ºi-au respectat în anii precedenþi obligaþiile decurgând din învoirea animalelor la pãºunat, vor fi excluºi de la folosinþa pãºunilor pânã la îndeplinirea obligaþiilor respective. Înainte de învoirea animalelor la pãºunat se vor efectua lucrãri de curãþire a pãºunilor, de tufãriºuri, mãrãciniºuri, plante toxice, pietre, muºuroaie, eliminarea excesului de apã, lucrãri ce se vor realiza prin contribuþia în muncã a crescãtorilor de animale, pe baza numãrului de zile muncã datorate pentru fiecare specie de animal sau contravalorii acestor zile, în caz de neexecutare, respectiv 42.000 lei/zi.

Astfel:
- pentru bovine Âşi bubaline adulte vor fi efectuate 3 zile muncĂŁ/cap;
- pentru tineret bovin, bubalin Âşi cabalin vor fi efectuate 2 zile muncĂŁ/cap;
- pentru cabaline adulte vor fi efectuate 3 zile muncĂŁ/cap;
- pentru ovine va fi efectuatĂŁ l zi muncĂŁ/3 capete;

Zilele muncĂŁ datorate vor fi efectuate dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
- pânã la data de 31.03.2001 - 2/3 din numãrul total de zile, iar restul de 1/3 din numãrul total de zile pânã la data de 31.07.2001.

Art.13. Pentru folosirea necorespunzĂŁtoare a suprafeĂželor de pĂŁÂşuni repartizate, pentru degradarea unor terenuri sau culturi ĂŽnvecinate se vor aplica sancĂžiunile prevĂŁzute de Legea nr. 18/1991. Se stabilesc cu titlu de amendĂŁ nivelurile taxelor de gloabĂŁ aplicabile proprietarilor de animale sau pĂŁstorilor de turme Âşi cirezi, ĂŽn situaĂžia nerespectĂŁrii suprafeĂželor de pĂŁÂşuni repartizate, a termenelor de ĂŽncepere a pĂŁÂşunatului Âşi pĂŁÂşunĂŁrii cu animale pe alte terenuri, astfel:

a. pentru animale:

- bovine Âşi cabaline adulte 157.000 lei/cap/zi;
- tineret bovin Âşi cabalin 84.000 lei/cap/zi;
- ovine Âşi caprine 16.000 lei/cap/zi

b. pentru turme de animale constituite:

- cirezi de bovine 2.100.000 lei/zi;
- turme de ovine pânã la 200 capete 4.200.000 lei/zi ;
- turme de ovine pânã la 300 capete 5.200.000 lei/zi;
- turme de ovine peste 300 capete 8.400.000 lei/zi.

DacĂŁ sunt constatate daune, la taxele de gloabĂŁ, se va adĂŁuga Âşi valoarea pagubei produse stabilitĂŁ pe baza procesului verbal de constatare, ĂŽncheiat de delegatul ĂŽmputernicit al primarului , specialiÂşti de la Serviciul AdministraĂžie LocalĂŁ Âşi Agricol Âşi de reprezentanĂžii ĂŽmputerniciĂži ai obÂştei dupĂŁ caz ai organelor locale de PoliĂžie.

Art.14. - Sumele ĂŽncasate din taxele de pĂŁÂşunat, din contravaloarea zilelor de muncĂŁ neefectuate ĂŽn naturĂŁ, precum Âşi din taxele de gloabĂŁ vor fi folosite ĂŽn exclusivitate pentru lucrĂŁri de amenajare, ĂŽntreĂžinere Âşi fertilizare a pĂŁÂşunilor, pentru cele privind lucrĂŁri anexe Âşi conexe, apeducte, cĂŁi de acces, poduri sau podeĂže pe trasee, etc. executate ĂŽn regie proprie sau contractate ĂŽn condiĂžiile legii. La recepĂžia lucrĂŁrilor executate vor participa ĂŽn mod obligatoriu reprezetanĂži ai autoritĂŁĂžilor publice locale.

Art.15. - PĂŁÂşunatul pentru ovine , bovine Âşi cabaline va ĂŽncepe la data de 10.05.2001. Se interzice accesul animalelor pe suprafeĂžele destinate pĂŁÂşunatului , ĂŽn perioada 01.04.2001 - 10.05.2001 Âşi dupĂŁ 30.oct.2001.

Art.16 - La data adoptãrii prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea nr. 23/2000, a Consiliului Local al Municipiului ºi orice alte dispoziÞii contrare.

Art.17. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu