Hotărârea nr. 46/2001

HOTARAREA NR. 46 privind preluarea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a Teatrului Radu Stanca Sibiu
01h46

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 46

privind preluarea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a Teatrului " Radu Stanca " Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 30806/14.03.2001 prin care Serviciul Sport - Culturã propune preluarea sub directa autoritate a Consiliului Local al Municipiului Sibiu a Teatrului "Radu Stanca " Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile Legii finanþelor publice locale nr. 189/1998, ale art. 2 din H.G. nr. 442/1994 privind finanþarea instituþiilor publice de culturã ºi artã,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã

HOTÃRêTE :

Art.1. Se preia sub directa autoritate a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Teatrul "Radu Stanca " Sibiu, urmând ca finanÞarea sã se efectueze dupã aprobarea bugetului local pe anul 2001.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu