Hotărârea nr. 45/2001

HOTARAREA NR. 45 privind împroprietărirea veteranilor de război conform prevederilor Legii nr.44/1994 .
01h45

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 45

privind ĂŽmproprietĂŁrirea veteranilor de rĂŁzboi conform prevederilor Legii nr.44/1994

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr.32378 /2001, al DirecÞiei Patrimoniu Urbanism, prin care se propune Împroprietãrirea a 2 veterani de rãzboi conform prevederilor Legii nr.44/1994,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit."g" din Legea nr.69/1991, precum ºi ale art.13, lit."b" din Legea nr.44/1994,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE:

Art.1. Se aprobã Împroprietãrirea veteranilor de rãzboi, beneficiari ai Legii nr.44/1994, cu câte un lot În suprafaÞã de 500 mp., conform anexei nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. În vederea punerii în posesie ºi emiterii titlurilor de proprietate pentru veteranii de rãzboi prevãzuþi la art.1, se constituie comisia formatã din:

- ing.Gheorghe Tuluc - Viceprimar
- ing.Dorin MĂŁieĂž - Director DirecĂžia Patrimoniu Urbanism
- th.Elena Tulban - DirecĂžia Patrimoniu Urbanism
- insp. Mircea Boboc - DirecĂžia Patrimoniu Urbanism
- jr.Cornelia Irimie - Serviciul juridic

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu