Hotărârea nr. 44/2001

HOTARAREA NR. 44 privind aprobarea documentației de licitație pentru Achiziționare contori apă rece în municipiul Sibiu
01h44

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 44

privind aprobarea documentaĂžiei de licitaĂžie pentru " AchiziĂžionare contori apĂŁ rece ĂŽn municipiul Sibiu "

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 32640/19.03.2001 prin care se propune aprobarea DocumentaÞiei de licitaÞie pentru "AchiziÞionare contori apã rece În municipiul Sibiu ",

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

În conformitate cu prevederile art. 24 alin.2 , art. 25 alin. 1 ºi art. 26 alin.1 ºi 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se aprobã documentaÞia de licitaÞie privind " AchiziÞionare contori apã rece În municipiul Sibiu ", conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. AchiziĂžionarea contoarelor se va face ĂŽn funcĂžie de alocaĂžiile bugetare care vor fi prevĂŁzute ĂŽn lista de investiĂžii pe anul 2001, prin organizarea unei licitaĂžii publice conform reglementĂŁrilor legale ĂŽn vigoare.

Art.3. LicitaĂžia va fi organizatĂŁ de PrimĂŁria Municipiului Sibiu, care va ĂŽncasa Âşi garanĂžia de participare la licitaĂžie.

Art.4.Ofertantul câºtigãtor va fi desemnat de Primãria Municipiului Sibiu, prin Comisia de adjudecare ce va fi numitã prin dispoziÞie a Primarului

Art.5. În urma desemnãrii ofertantului câºtigãtor al licitaþiei, S.C. " Apã - Canal " S.A. , se va preocupa de derularea contractului de achiziþie publicã ºi va face recepþia bunurilor livrate în conformitate cu prevederile contractului de concesiune.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu ºi S.C. "Apã - Canal " S.A. Sibiu vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu