Hotărârea nr. 43/2001

HOTATRAREA NR. 43 privind organizarea unui concurs de soluții în vederea reabilitării, modernizării, întreținerii și menținerii iluminatului public în municipiul Sibiu.
01h43

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 43

privind organizarea unui concurs de soluĂžii ĂŽn vederea reabilitĂŁrii, modernizĂŁrii, ĂŽntreĂžinerii Âşi menĂžinerii iluminatului public ĂŽn municipiul Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001

Analizând referatul nr. 31034/15.03.2001 al DirecÞiei Tehnice prin care se propune organizarea unui concurs de soluÞii În vederea reabilitãrii, modernizãrii, ÎntreÞinerii ºi menÞinerii iluminatului public În municipiul Sibiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

În conformitate cu prevederile art. 14 ºi 15 din O.G. nr. 12/1993 privind achiziþia de bunuri ºi servicii, republicatã ºi ale art. 20 alin.2 lit. "m","p" ºi "v" din Legea nr. 69/ 1991 privind administraþia publicã localã, republicatã

HOTÃRêTE :

Art.1. Se organizeazã un concurs de soluÞii În vederea reabilitãrii, modernizãrii, ÎntreÞinerii ºi menÞinerii iluminatului public În municipiul Sibiu, În termen de 90 de zile de la data adoptãrii prezentei hotãrâri, În baza caietului de sarcini cuprins În anexa 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Cheltuielile pentru desfĂŁÂşurarea concursului vor fi asigurate ĂŽn conformitate cu prevederile bugetului local pe anul 2001.

Art.3. Dupã stabilirea ofertei câºtigãtoare contractul va fi supus aprobãrii Consiliului Local.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu