Hotărârea nr. 41/2001

HOTARAREA NR. 41 privind executarea monumentului eroilor Memorial 89 Sibiu .
01h41

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 41

privind executarea monumentului eroilor "Memorial 89" Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând referatul nr. 32628/2001 prin care DirecÞia Tehnicã propune unele mãsuri pentru executarea monumentului Memorial 89,

Vãzând avizul comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. "m" din Legea nr. 69/1991, ale Ordonanþei Guvernului României nr.12/1993, republicatã, art.16, lit.a, precum ºi ale Ordinului comun MLPAT-MF nr.784/N/1998,

În temeiul dispoziþiilor art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Art.1. Se avizeazĂŁ proiectul nr.151/2001 "MEMORIAL 89", ĂŽntocmit de arh.Gheorghe ÂŞeptilici.

Art.2. Se aprobĂŁ ĂŽncredinĂžarea execuĂžiei lucrĂŁrilor cĂŁtre SC CONSART SRL Deva.

Art.3. Se aprobã utilizarea fondurilor aprobate prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.112/1999, pentru realizarea lucrãrilor necesare executãrii monumentului "Memorial 89", În conformitate cu prevederile bugetului pentru anul 2001.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

 

PREÂŞEDINTE
Nicolae Rada p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu