Hotărârea nr. 40/2001

HOTARAREA NR. 40 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al municipiului Sibiu, la data de 31.12.2000
01h39

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 40

privind aprobarea contului de execuĂžie al bugetului local al municipiului Sibiu, la data de 31.12.2000

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.03.2001,

Analizând raportul nr. 31492/15.03.2001 privind execuÞia bugetului local al Municipiului Sibiu la 31.12.2000, prezentat de DirecÞia Economicã,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice, ale Legii nr. 76/2000 privind bugetul de stat pe anul 2000 ºi ale art. 20 alin. 2 lit. "e" din Legea nr. 69/1991, republicatã,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraþia publicã localã, republicatã,

HOTÃRêTE :

Articol unic .Se aprobã contul de execuÞie al bugetului local al Municipiului Sibiu la data de 31 decembrie 2000, conform anexei 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.03.2001

PREÂŞEDINTE
Rada Nicolae p. SECRETAR
dir. Gabriela MihĂŁilescu