Hotărârea nr. 4/2001

HOTARAREA NR. 4 privind aprobarea contractului de închiriere tip și a caietului de sarcini pentru închirierea amplasamentelor pe care urmează să se realizeze un sistem grupat de garaje.
01h4

JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 HOTĂRÂREA NR.4
privind aprobarea contractului de închiriere tip şi a caietului de sarcini pentru închirierea amplasamentelor pe care urmează să se realizeze un sistem grupat de garaje

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară din data de25.01.2001,

Analizând referatul nr. 4027/2001 al Direcţiei patrimoniu-urbanism, prin care se propune aprobarea contractului de închiriere tip şi a caietului de sarcini pentru închirierea amplasamentelor pe care urmează să se realizeze un sistem grupat de garaje,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20 , alin.(2) , lit. “ g ” ale art.84 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată , privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă contractul de închiriere tip şi caietul de sarcini, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru închirierea amplasamentelor pe care urmează să se realizeze un sistem grupat de garaje.

Art.2 Licitaţia publică deschisă se va organiza în baza PUD-ului întocmit de Serviciul urbanism şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.3. Durata închirierii este de 5 ani, începând cu data încheierii contractului.

Art.4. Comisia de licitaţie de licitaţie are următoarea componenţă:

Gheorghe Tuluc Viceprimar preşedinte
Felicia Babă Dir.Tehnică secretar
I.V.Ispas Serv.Urbanism membru
Mariana Haşu Dir.Economică membru
Cornelia Irimie Serv.Juridic membru
Culda Mihaela Serv.Patrimoniu membru
Crugleţchi Manuela Serv.Patrimoniu membru

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

 

Adoptată în Sibiu, la 25.01.2001.

 

PREŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela Mihăilescu