Hotărârea nr. 39/2001

HOTARAREA NR. 39 privind aprobarea documentației PUD Amenajări și extindere Teatrul Radu Stanca Sibiu precum și concesionarea fără licitație publică a terenului aferent
01h39

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 39

privind aprobarea documentaţiei PUD Amenajări şi extindere Teatrul Radu Stanca Sibiu precum şi concesionarea fără licitaţie publică a terenului aferent

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2001,

Analizând referatul cu nr.22356/2001 prin care Direcţia Patrimoniu şi Urbanism propune aprobarea documentaţiei PUD Extindere Teatrul Radu Stanca Sibiu, conform proiectului nr.138/1/01 întocmit de SC EXPRODIR SRL arh.Ileana Albescu,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.20 alin.2, litera “m” din Legea nr. 69/1991 republicată, ale art.2 şi 36 din HGR 525 din 1996, ale Legii nr. 219 din 1998,

In temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprob㠓PUD Amenajări şi extindere Teatrul Radu Stanca Sibiu”, conform proiect nr. 138/1/01, întocmit de SC EXPRODIR SRL arh.Ileana Albescu, cu respectarea condiţiilor din avize.

Art.2 Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, pe 49 ani, a terenului pe care se va extinde Teatrul Radu Stanca Sibiu în suprafaţă totală de 75 mp, identificat prin CF Sibiu nr. 9811, nr.top 3662/1/2/7/1/1/1/1/1/2 (17 mp.) şi CF Sibiu nr. 34483 şi nr.top 3661/1/1/1 şi 3661/1/1/2 (58 mp.).

Art.3 Preţul concesiunii este de 716.812 lei/mp stabilit la nivelul lunii decembrie 2000 şi se va actualiza cu indicele de inflaţie total, publicat în Buletinul statistic, conform fişei de calcul cuprinsă în anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă modelul contractului de concesiune conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărîri.

Adoptată în Sibiu, la data de 22.02.2001.

PREŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela Mihăilescu